Home » สื่อสอนออนไลน์ – คำควบกล้ำ ร | อักษรควบกล้ำ

สื่อสอนออนไลน์ – คำควบกล้ำ ร | อักษรควบกล้ำ

สื่อสอนออนไลน์ – คำควบกล้ำ ร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำควบกล้ำ ควบร ครูนิวสอนภาษาไทย
คำควบกล้ำ หรือ อักษรควบ หมายถึง
พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกัน
อยู่ต้นพยางค์
ใช้สระเดียวกัน
อ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน
เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

หลักการจำ คำควบ ร
เกี่ยว ข้าว ไป คืน พ่อ ตา
กร ขร ปร คร พร ตร

หลักการจำคำควบกล้ำแท้
อักษรตัวหน้ามี ก ข ค
มี ร ล ว มาร่วมกันผัน
หรือมี ป พ ร ล ร่วมกัน
ส่วน ต ร นั้นรักเดียวใจเดียว
(ควบ ว ไก่ ไข่ ควาย)

สื่อสอนออนไลน์ - คำควบกล้ำ ร

ภาษาไทย บทคำควบกล้ำ ภาษาไทย


รับชมเพิ่มเติมได้ทาง

www.obectv.tv

ภาษาไทย บทคำควบกล้ำ ภาษาไทย

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ อักษรนำ และตัวการันต์


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w

●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com

●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ อักษรนำ และตัวการันต์

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จออกวังสระปทุม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ [๒๐ก.ย.๖๔]


20 กันยายน 2564 : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

See also  ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์ วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา) | การสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน

โรงเรียนฯแห่งนี้ มีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 และบ้านไอร์กือเดร์ หมู่ที่ 4 เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 167 คน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 29 คน กำลังศึกษาอยู่ 6 คน ด้านผลการประเมิน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ จึงเข้าร่วมโครงการ ONET Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนในการสืบค้นข้อมูล และใช้คลังข้อสอบออนไลน์

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ เป็ด และปลา เพียงพอบริโภค แต่ถั่วเมล็ดแห้งไม่เพียงพอ จึงขยายพื้นที่ปลูกจาก 1 งาน เป็น 6 งาน และจัดหาเมล็ดถั่วที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และอากาศ อาทิ ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง และถั่วเขียว มาปลูก รวมทั้งให้ความรู้และส่งเสริมผู้ปกครอง ปลูกพืชผัก มะละกอ เลี้ยงเป็ด ไก่พื้นเมือง ปลาดุก รวม 130 ครัวเรือน สามารถนำผลผลิตจำหน่าย มีรายได้เพิ่ม 21 ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 79 ครัวเรือน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จัดการเรียนการสอนโดยวันจันทร์ ให้นักเรียนรับใบงาน และส่งใบงานวันศุกร์ ส่วนวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ครูนัดพบนักเรียนกลุ่มย่อย เพื่อติดตามการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ในวันนัดรับส่งใบงาน โดยนำผลผลิตทางการเกษตร และนมผงไปมอบให้ที่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ปิ่นโตพระราชทาน จำนวน 50 เถา มาจัดบริการอาหารกลางวันแทนการใช้กล่องโฟม

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัส ชื่นชมที่ทุกหน่วยงานประสานร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีอาหารการกินที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยดี

เวลา 12.57 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษายาวี และภาษาไทยในการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอน จัดให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล แต่มีไม่เพียงพอ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงสนับสนุนเพิ่มเติม รวมเป็น 8 เครื่อง ด้านสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมในรูปคณะกรรมการ ทั้งกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ อรบ.นราธิวาส รักษ์บ้านเกิด จำกัด ด้านวิชาชีพ จัดฝึกอบรมระยะสั้น 3 วัน เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีปักชำ ตอนกิ่ง และเสียบยอด นอกจากนี้ ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนการทําตูปะ ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านในช่วงวันฮารีรายอ

See also  ประวัติสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 64 ผลงาน บทกลอน กวีเอกของไทย | SPRiNG | ประวัติสุนทรภู่และผลงาน

ในการนี้ ทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ที่ให้บริการการรักษาทางไกล ซึ่งได้พระราชทานจออัจฉริยะ หรือ SMART BOARD แก่สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ 4 เครื่อง เพื่อให้ครูพยาบาลใช้ปรึกษาแพทย์ในการดูแลรักษานักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ กรณีที่ไม่สามารถทำการรักษาได้เอง โดยมีการสาธิตผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ครูพยาบาลจะปรึกษาอาการกับแพทย์พี่เลี้ยงปลายทางจากโรงพยาบาลศรีสาคร หากพบว่ามีอาการหนักจะส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปรักษาต่อ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตร ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยการปลูกผักกินใบ ผักเครือเถา ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ มีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวัน รวมทั้งได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก จำนวน 2 งาน และแบ่งให้ผู้ปกครองไปปลูกที่บ้าน ผลผลิตที่ได้แบ่งกับโรงเรียนคนละครึ่ง ปัจจุบัน ได้ผลผลิต 40 กิโลกรัม นอกจากนี้ ได้ขยายผลสู่ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะต้นกล้าผักกาด การเลี้ยงไก่ไข่ การทําน้ำหมักชีวภาพ และมอบต้นกล้าผักกาด ไก่ไข่ที่ทางโรงเรียนฯ กําลังจะปลดระวาง แต่ยังผลิตไข่ได้, และน้ำหมักชีวภาพให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถทําเป็นรายได้เสริม 38 ครัวเรือน และผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน 72 ครัวเรือน

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยเรื่องการรักษาความสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยส่วนบุคคล ถ้าทำได้จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เวลานี้ต้องช่วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาส ร่วมมือกันเข้มแข็งดี

เวลา 15.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย “สธ”

ขอบคุณที่รับชม

กดติดตาม / Subcribe ข่าวในพระราชสำนัก ข่าวสารการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ไทย ได้ที่

YOUTUBE : ProGressTH 789

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จออกวังสระปทุม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ [๒๐ก.ย.๖๔]

คำควบกล้ำแท้ :: สื่อการสอนภาษาไทย by ครูน้ำ


คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

See also  การใช้ did | การใช้was were

📍คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

✏️คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น
พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง
พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว
พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

✏️คำควบไม่แท้
คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ “ร” ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง “ร” ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือ มิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป
คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง
คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

คำควบกล้ำแท้ :: สื่อการสอนภาษาไทย by ครูน้ำ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *