Home » ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยาดินแดนตรัสรู้ | พุทธ ค ยา คือ สถาน ที่ ใด

ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยาดินแดนตรัสรู้ | พุทธ ค ยา คือ สถาน ที่ ใด

ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยาดินแดนตรัสรู้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยาดินแดนตรัสรู้
พุทธคยา เป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ ณ ที่แห่งนี้รวมทั้งหมดมี ๔ ต้น และทั้ง ๔ ต้นนี้ได้เจริญเติบโตทดแทนกันมาเรื่อยๆ จากที่เดิม
และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นอนุสรณ์สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธคยาได้ถูกยกให้เป็น มรดกโลก ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่ ๑ เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงประทับตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ได้รับการถวายหญ้ากุสะจำนวน ๘ กำจากโสตถิยะพราหมณ์ เพื่อปูเป็นที่ประทับเมื่อใกล้รุ่งของวันเพ็ญ เดือน ๖ จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระองค์ตรัสว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้แทนพระพุทธองค์ หากใครได้ไหว้ได้สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เท่ากับว่าได้ไหว้สักการะพระ พุทธองค์ และหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นจำนวนมาก ในสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก เช่น ทรงสร้างพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาจำนวนถึง ๘๔๐๐๐ องค์ ซึ่งทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชไม่สนพระทัยในความสุขส่วนพระองค์เหมือนเช่นเคย ว่างเว้นจากราชกิจก็มาปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไม่กลับวังที่ประทับ จึงเป็นเหตุให้เหล่าพระมเหสีนางสนมทั้งหลายต่างพากันโกรธแค้นอิจฉาต้นพระศรี มหาโพธิ์ พระมเหสีองค์ที่ ๔ ของพระเจ้าอโศกมหาราช นามว่า มหิสุนทรี ได้รับสั่งให้นางข้าหลวงนำยาพิษและน้ำร้อนแอบไปรดที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ จนทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตายไปในที่สุด นับเป็นการล้มตายลงไปหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าสู่ ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ๒๐๐ ปี การล้มตายของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเสียพระทัยเป็นอันมาก ได้ทรงมีรับสั่งให้มหาดเล็กเอาน้ำนมโค ๑๐๐ หม้อไปรดที่บริเวณรากของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ล้มตายลงไปนั้นทุกวัน และทรงอฐิษฐานพร้อมกับการสักการะก้มกราบ พระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า หากแม้ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่แตกหน่อขึ้นมาแล้วไซ้ร์จะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอันขาด ด้วยพุทธานุภาพและพระราชศรัทธาอันแรงกล้าแห่งพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นที่อัศจรรย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายหลังก็แตกหน่องอกขึ้นมาใหม่ จึงได้นับหน่อนี้เป็นต้นที่ ๒ และมีอายุยืนต่อมาอีกหลายร้อยปี พระเจ้าอโศกมหาราชทรงดีพระทัยเป็นอันมาก จึงทรงมีรับสั่งให้ก่อกำแพงล้อมรอบไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ ๒ ถือ เป็นต้นที่แตกหน่อมาจากต้นแรก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๒ ถูกทำลายจนล้มตายอีกครั้งในสมัย พระเจ้าปรณวรมา แคว้นมคธของพระองค์ได้ถูกรุกรานโดย พระเจ้าสาสังการ แห่งฮินดู จากแคว้นเบงกอล พระเจ้าสาสังการได้ทรงรับสั่งให้ตัดต้นและขุดราก ใช้ฟางอ้อยสุม ใช้น้ำมันราด และเผาต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งมีอายุราว ๘๗๑๘๙๑ ปี จนล้มตาย เจ็ดวันหลังจากนั้น พระเจ้าสาสังการทรงอาเจียนเป็นพระโลหิต และสิ้นชีพที่พุทธคยา ซึ่งพระเจ้าปรณวรมาเสด็จมาพอดี จึงตีทัพของเบงกอลแตกพ่ายไป และทรงให้ชาวบ้านรีดนมโค ๑,๐๐๐ ตัว เอาน้ำนมที่ได้เทราดบริเวณต้นโพธิ์ที่ถูกเผา พระเจ้าปรณวรมาทรงนอนคว่ำหน้าลงกับพื้น พร้อมอฐิษฐานตามแบบพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งภายหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็แตกหน่องอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงได้นับหน่อนี้เป็นต้นที่ ๓

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ นายพลโทเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม (Sir Alexander Cunningham) ชาวอังกฤษ หัวหน้าคณะสำรวจพุทธสถานในช่วงอังกฤษปกครองประเทศอินเดีย ผู้ค้นพบสถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เดินทางไปที่เมืองพุทธคยาเป็นครั้งที่สอง พบว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรุดโทรมมาก ประชาชนชาวฮินดูในบริเวณนั้นได้ตัดกิ่งก้านไปทำเชื้อเพลิง ครั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๑๒๔๒๓ ได้เกิดพายุใหญ่ เป็นเหตุให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เบียดกับพระเจดีย์พุทธคยา กระทั่งหักโค่นล้มลงไปทางทิศตะวันตกและล้มตายไปเอง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ ๓ มีอายุยืนประมาณ ๑๒๕๘๑๒๗๘ ปี

See also  คณิตศาสตร์ ป.4 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย | การเขียนในรูปกระจาย

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่ ๔ เป็นต้นที่ยังคงยืนต้นอยู่ที่พุทธคยาในปัจจุบัน เป็น ๑ ใน ๒ หน่อที่แตกขึ้นมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ ๓ ที่ล้มตายไป โดย ท่านเซอร์คันนิ่งแฮม ได้บำรุงดูแลหน่อที่เกิดมานั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ และนำอีกหน่อหนึ่งไปปลูกไว้ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์พุทธคยา ห่างจากต้นเดิมประมาณ ๕๐ เมตร ปัจจุบัน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทั้ง ๒ ต้นยังคงยืนต้นอยู่ มีอายุยืนจนถึงทุกวันนี้

ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยาดินแดนตรัสรู้

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ .wmv


พุทธจักรในดินแดนพุทธภูมิ มีทั้งหมด 4 ชุดด้วยกัน
ต้นฉบับเดิมเป็นของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราษฎร์ อินเดีย
https://www.facebook.com/thaizito.thaizito

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ .wmv

มนตร์ลังกา ॐ ปรัชญาปารมิตามนตร์ ที่พุทธคยา फो विहारन बोधगया මහා බෝධි මහ විහාරා බුද්ධගයා ภาวนายาวๆ


บทสวดมนตร์ลังกา ॐ ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ อินเดีย Lanka prayer फो विहारन बोधगया මහා බෝධි මහ විහාරා බුද්ධගයා Bodh Gaya Song Download https://goo.gl/6PURvd ปรัชญาปารมิตามนตร์
📌มนตร์บทนี้ เป็นตอนท้ายของบทสวด หัวใจพระสูตร (ปรัชญาปารมิตาสูตร)
ที่เจ้าของร้านขายซีดีเปิดเรียกลูกค้าน่ะครับ(ด้านหน้าปากทางเข้าเจดีย์พุทธคยา).ที่ใช้ชื่อนี่เพราะ..เด็กๆขอทานที่พุทธคยาร้องบทสวดนี้ได้ทุกคนเลยครับ(ตอนมาขอตังค์เราคนพุทธอะน่ะ).และเพราะคนที่เคยไปอินเดีย(สถานที่ตรัสรู้)จะได้ยินบทสวดนี้ครับเพราะร้านขายซีดี จะเปิดบทนี้วนทั้งวัน ใครไปสักการะเจดีย์ก็ต้องได้ยินผมเลยใช้ชื่อนี้ครับ..และเห็นว่าไพเราะมากและเย็นใจทุกครั้งที่ได้ยินและฟังเลยนำมาลงไว้แบ่งปันความสงบเย็นให้ผู้ได้รับฟังครับ ขอขอบคุณอาจารย์ Surabordinคุณnam namni,tianfu Zhou,Sutthiluk Tamrongchot,fluke_benja..และท่่านอื่นอีกหลายท่านมา ณ.ที่นี้ด้วยที่ช่วยบอกชื่อและความหมายมาได้ว่าเป็น
📌พระสูตรที่แปลดังนี้:
The mantra at the end of the Heart Sutra:
“จงไป จงไป ไปให้พ้นโดยสิ้นเชิงถึงฝั่ง แห่งความรู้แจ้งเทอญฯ”
📌การออกเสียง
Teyata.. Om.. Gate.. Gate.. Paragate.. Parasamgate.. Bodhi.. Svaha..
เตยาทา.. โอม.. กาเต.. กาเต.. ปารากาเต.. ปาราสัมกาเต.. โพธิ.. สวาหา..
The key word is BODHI,a feminine noun in the vocative case, which means awakening.All the other words are also in the vocative feminine and therefore modify BODHI
Heart Sutra:GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA
คำสำคัญคือ BODHI ซึ่งเป็นคำนามของผู้หญิงในกรณีเสียงพูดซึ่งหมายถึงการตื่น คำอื่น ๆ ทั้งหมดก็อยู่ในเสียงผู้หญิงดังนั้นจึงปรับเปลี่ยน BODHI
GATE means gone
PARAGATE means gone to the further shore and is a stock Sanskrit expression used by Jains and Buddhists to refer to arahants(The word PARA means the bank of a river opposite to the one on which one is presently standing)
GATE หมายถึงหายไป
PARAGATE หมายถึงไปอีกฝั่งหนึ่งและเป็นสำนวนภาษาสันสกฤตที่เชนและชาวพุทธใช้เพื่ออ้างถึงอาราฮันต์(คำว่า PARA หมายถึงฝั่งแม่น้ำตรงข้ามกับแม่น้ำที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน)
PARASAMGATE means completely gone to the further shore(The prefix SAM is intensive in meaning completely,thoroughly,altogether)
PARASAMGATE หมายถึงการเดินทางไปยังฝั่งที่ไกลออกไป(คำนำหน้า SAM มีความหมายอย่างเข้มข้น สมบูรณ์อย่างละเอียดทั้งหมด)
SVAHA is an indeclinable particle from Vedic Sanskrit. It is said to be the name of the wife of Agni,the god of fire. It is used at the end of a recitation that accompanies a burnt offering made at a Vedic sacrifice(rather as “amen” is used at the end of a prayer in Christian liturgy)It cannot really be translated, since it is a performative word rather than a word that conveys meaning
SVAHA เป็นอนุภาคที่ไม่สามารถย่อยสลายได้จาก Vedic Sanskrit ว่ากันว่าเป็นชื่อของภรรยาของ Agni เทพเจ้าแห่งไฟ ใช้ในตอนท้ายของบทสวดที่มาพร้อมกับเครื่องเผาบูชาที่ทำด้วยเครื่องบูชาเวท(แทนที่จะใช้คำว่า”เอเมน”ในตอนท้ายของการสวดมนต์ในพิธีสวดของศาสนาคริสต์)ไม่สามารถแปลได้อย่างแท้จริงเนื่องจากเป็นคำที่ใช้ในการแสดงมากกว่าคำที่สื่อความหมาย
The whole mantra,literally translated,comes out a bit like this”Oh awakening that has gone, gone,gone to the further shore,gone completely to the further shore.Amen”
มนต์ทั้งเล่มแปลตามตัวอักษรออกมาได้ประมาณนี้”โอ้ตื่นขึ้นแล้วหายไปเลยไปอีกฝั่งหายไปอีกฝั่งอย่างสมบูรณ์สาธุ”
More loosely translated,it means this”You Brahmin priests with your fancy fire sacrifices aren’t the only ones who get people to heaven. We can do it without killing animals and wasting trees.So there”
แปลแบบหลวม ๆ ก็หมายความว่า”คุณพราหมณ์ปุโรหิตที่มีเครื่องบูชาด้วยไฟอันวิจิตรไม่ใช่คนเดียวที่พาคนไปสวรรค์เราทำได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์และทำลายต้นไม้
Richard Hayes
Religious Studies
McGill University
Montreal, Quebec
[email protected]
source: ที่มาคำแปล:
https://bit.ly/3a33OKL
📌ถ้ามีโอกาสไปอินเดียแสวงบุญขอให้เลือกไป..ช่วงวันที่..มีงานสาธยายพระไตรปิฎก..ที่เจดีย์พุทธคยาครับ..จะคุ้มค่าเงินที่ต้องเสียไปมากที่สุด.เราจะได้เห็นศรัทธาของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาร่วมสวดสาธยายพระไตรปิฎกโคนต้นศรีมหาโพธิ์..ปกติจะมีงานวันที่ 2 ถึง 12 ธันวาคมของทุกปีครับ..นี่เป็นภาพบรรยากาศภายในงาน..เล็กๆน้อยๆที่ผมถ่ายมาครับ https://bit.ly/3a4nsWK 📌ความรักและเมตตาดั่งมารดารักบุตรคือลมหายใจของจิตวิญญาณ นี่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่ค้ำจุนจักรวาลนี้..ขอให้ท่านทั้งหลาย มีความสุขกับการรับชมและรับฟัง!.และหลับ..ก็ให้สุขกาย..สบายใจ..สงบเย็น..มีปัญญา.สมาธิ..คิดสิ่งใด..ปรารถนาสิ่งใด..ก็ให้สมหวังดั่งใจปรารถนาน่ะครับ..และอย่าลืมสร้างเหตุ..ที่ทำให้ตนมีกุศลมากๆ ในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเสมอๆ น่ะครับ
เพิ่มเติม
https://bit.ly/36eiy7U
https://archive.org/details/@pahimmapan
https://archive.org/details/@user_22557
Apple podcast https://apple.co/3m38cOR
Google podcast https://bit.ly/3m7fAZH
Spotify podcast https://spoti.fi/38zcx71
Anchor podcast https://anchor.fm/pahimmapan
🔺This video is purely fanmade, if you [owners] want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything. We will respectfully remove it.
🚫If you have any problem with copyright issues, or question please do not report me, take your time to contact us via mail, and we will response within 48h
💌 [email protected] 💌
Thank you for watching! Have a nice day
ชีวิตไม่ถึงร้อยทุกข์ไม่น้อยกว่าพัน

See also  เสียแรง Ost.เพลิงบุญ l ปาน ธนพร แวกประยูร l Official MV | เบอร์ นี่
See also  อยากส่งบาสให้เทพๆ แบบเฮียอั๋น ทำยังไง? :เอกอั๋นบาสเกตบอล | ทักษะ การ รับ ส่ง ลูก บาสเกตบอล

มนตร์ลังกา ॐ ปรัชญาปารมิตามนตร์ ที่พุทธคยา फो विहारन बोधगया මහා බෝධි මහ විහාරා බුද්ධගයා  ภาวนายาวๆ

สถานที่ตรัสรู้


สถานที่ตรัสรู้ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สถานที่ตรัสรู้

แก้วเสียงธรรม – ตามรอยสถานที่จริง : “ประวัติพุทธคยา” และเหตุการณ์สำคัญ “ในคืนตรัสรู้”


((( VDO นี้จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้นค่ะ )))

ตามรอยสถานที่จริงในสมัยพุทธกาล 📌
เหตุการณ์สำคัญในคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 📌

🙏 1. ประวัติพระมหาเจดีย์พุทธคยา (เหตุใด? พระพุทธศาสนาจึงหายไปจากประเทศอินเดียนานกว่า 300 ปี)

🙏 2. ความเป็นมาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ต้นที่ 1 4 นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล)

🙏 3. ตำนานพระพุทธเมตตา (ที่มาของคำว่า “พระพุทธรูปปางชนะมาร”)

🙏 4. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (อริยสัจ 4)

แก้วตั้งใจทำเพื่อเป็น “ธรรมทาน” สำหรับคนรุ่นหลังและผู้ที่ต้องการศึกษา หรืออยากเห็นสถานที่จริงแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปค่ะ แก้วอัดเอง ฝึกการตัดต่อเอง หาความรู้มาเล่าเอง ลองติดตามกันนะคะ “มรดกทางธรรม” ที่แก้วตั้งใจทำค่ะ 😊😊😊

…น้อมถวายการเผยแผ่ในครั้งนี้เพื่อเป็น “พุทธบูชา”

ผู้จัดทำ : แก้วเสียงธรรม (ณัฐกฤตา ชานนท์นาฤเบศ)
FB : แก้วเสียงธรรม

แก้วเสียงธรรม - ตามรอยสถานที่จริง :

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *